Historie farnosti 1949 - 1953

Rok 1948 zcela změnil církevní poměry v Československu. Církev byla podřízena státu, jejím vrcholným orgánem měl být tzv. Státní ústav církevní. Kněží se stali de facto státními úředníky, pro výkon své funkce bylo třeba tzv. státního souhlasu. Bylo paralyzováno církevní školství, omezen církevní tisk. Při nátlakových akcí byla omezena činnost řádů, byl zabaven církevní majetek.Měnila se i tvář mosteckého regionu. Podle ústředního plánování byla zvýšena těžba hnědého uhlí, zejména pak jeho povrchové dobývání. Prostor mostecka začaly pohlcovat jednotlivé doly a lomy. Jednou z prvních obcí, která likvidaci podlehla byly Střimice, vesnice přifařená ke svatováclavské farnosti. Kaple v majetku obce, která byla využívána k liturgickým účelům byla zbourána bez předchozí konzultace s církevními úřady. Pozdější stížnosti komandeura Čapka a kaplana Truxy nebyla příslušnými úřady věnována pozornost. Oslyšena byla i žádost likvidátorovi obce, tehdejšímu SHR, o příspěvek na renovaci kostela sv. Václava, která proběhla na podzim 1948. Kostel Nenebevstoupení P. Marie, spravovaný děkanským úřadem se částečných oprav dočkal až v padesátých letech.

Ještě v roce 1950 upozorňuje děkan Hodač, že historické německé nápisy v prostoru kostela jsou od r.1945 provizorně zakryty papírem: "Kolem celého vnitřku kostela pod relífy jsou německé nápisy – úryvky z Písma svatého. Tyto nápisy jsou provizorně zakryty papírem. Třeba českých nápisů. Papír hyzdí vzhled kostela." 4. července 1949 oslavil komandeur Čapek 60. leté výročí svého kněžství. Oslavy tohoto jubilea se účastnili kněží z Mostu a okolí, představitelé řádu křížovníků a také mostečtí kapucíni. Nedlouho poté byl komandeur Čapek několikrát vyšetřován policejními složkami za veřejné čtení zakázaného pastýřského listu v kostele. Byla mu uložena pokuta 1500,- Kč nebo čtyřdenní vězení. V souvislosti s likvidací řádového majetku, který byl spravován tzv. Náboženskou maticí, byly mostecké klášterní kostely předány do správy Děkanského úřadu a farnosti sv. Václava. Jednalo se o chrám sv. Františka Serafínského u minoritů a o kostel řádu kapucínů. Ostatní řádové budovy převzalo do užívání MNV Most, kapucínský klášter měl po adaptaci sloužit k ubytování brigádníků firmy Energostav, ve zbývající části měla být zřízena školní družina, k uskutečnění těchto plánů však nakonec nedošlo. Prostory kláštera tak bez řádné údržby chátraly až do demolice starého Mostu. Z Mostu odešel i děkan Jindřich Lakomý, člen kapucínského řádu, vedení děkanského úřadu převzal Oldřich Hodač. V r. 1953 po mnohaletém působení v Mostě odešel na odpočinek komandeur křížovníků Rudolf Čapek, administrátorem farnosti sv. Václava byl jmenován kaplan Václav Truxa.

17.6.2012 • Historie »