Historie farnosti 1953 - 1960

V roce 1955 byl administrátor farnosti pověřen správou Děkanského úřadu a převzal tak do svých rukou vedení obou farností v Mostě, které byly od té doby vždy vedeny administrátorem Děkanského úřadu. Pro špatný technický stav a pro zájem SHD církev opustila prostory křížovnické komendy, která měla být upravena ke zřízení archivu. Později byla pronajmuta Archeologickému útavu. Téhož roku byly upraveny hranice vikariátu Most, ke kterému bylo připojeno několik obcí na Chomutovsku. Ke správní obvodu mosteckého děkanství byla přiřazena správa okolních farností ve Vtelně, Židovicích a Slatinicích. Pořad nedělních bohoslužeb v Mostě byl v roce 1955 následující. První mše sv. byla 7:30 v kostele sv. Františka u minoritů, v 8 hodin u sv. Václava, v 10 hodin v děkanském kostele, odpoledne pak pobožnost v kapucínském kostele, v podvečer mše sv. u sv. Václava a v Děkanském kostele. Po celá padesátá léta byli kněží podřízení důslednému dozoru státních orgánů, konalo se politické školení a tzv. mírové konference. Hlavním cílem státní politiky bylo získat co nejvyšší počet farářů k aktivní spolupráci s komunistickým režimem. "Konference měly za účel dělat nátlak na všeobecný mír mezi národy, ale hlavně získávat účastníky pro nynější vládní systém. K témuž účelu byly konány kurzy a školení, kterých se pozvaní kněží museli na 14 dní účastnit."

Přímý dohled nad vykonáváním činnosti kněží náležel tzv. okresním církevním tajemníkům, kteří dohlíželi nad fungováním církví ve svém regionu. Zároveň posuzovali činnost jednotlivých osob, doporučovali případné odebrání státního souhlasu atp.

V září 1957 byl jmenován administrátorem děkanského úřadu v Mostě Jaroslav Knespl. Převážnou část duchovní služby v Mostě zajišťoval sám, vzhledem k nedostatku kněží byla farnost dlouhou dobu bez kaplana. Několik kaplanů, kteří byli do Mostu jmenováni, byli krátce po příchodu přeloženi, povoláni k výkonu vojenské služby, nebo zbaveni státního souhlasu. "Jak je vidět, osudy mostecké farnosti jsou velice pohnuté!", povzdechl na stránkách pamětní knihy děkan Knespl.

17.6.2012 • Historie »