Svátost biřmování

Svátost biřmováníSvátost biřmování může přijmout každý, kdo byl pokřtěn a dosud nebyl biřmován a dosáhl užívání rozumu. Má vyznat víru, být ve stavu milosti, mít úmysl přijmout svátost a být připraven vzít na sebe úkol Kristova učedníka a svědka ve společnosti církve. Biřmování v západní církvi uděluje biskup, případně jím pověřený kněz. Účinkem této svátosti je plné vylití Ducha svatého, jako bylo kdysi uděleno apoštolům v den letnic. Biřmování se také říká svátost křesťanské dospělosti. Biřmováním byla v křesťanovi dovršena křestní milost. A jako dospělý se stává plně zodpovědným za svůj další duchovní vzrůst, život církve, a svědectví církve ve světě. Biřmováním se tedy prohlubuje náš křestní úkol hlásání evangelia slovem i životem.

Shrnutí podmínek pro přijetí svátosti biřmování:

  • svátost biřmování může přijmout pouze pokřtěný
  • žadatel z jiné farnosti musí předložit potvrzení o křtu
  • žadatel z jiné farnosti také přiloží souhlas svého duchovního správce
  • přípravu na biřmování si včas domluvte s duchovním otcem

19.6.2012 • Svátosti a svátostiny »