Svátost křtu

Svátost křtuSvatý křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Ve křtu je pokřtěný omytím vodou a vzýváním tří božských osob duchovně znovuzrozen. Křest je svátost, která zanechává v duši nezrušitelné znamení. To znamená, že může být přijat pouze jednou za život. Křtem se dospělý zbavuje všech hříchů do křtu spáchaných. Křtem se také zbavujeme dědičného hříchu.

Řádným udělovatelem je biskup, kněz nebo jáhen. Mimořádným může být každý i nepokřtěný a nevěřící člověk. A to pouze v nebezpečí smrti pro toho, kdo má být pokřtěn. Musí mít ale v úmyslu vykonat to, co koná katolická církev a říkat: „ Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“ Kdyby nebezpečí smrti pominulo, je třeba jít za knězem a říci mu, jakým způsobem byl křest proveden. Kněz potom doplní to, co laik vykonat nemůže. Vedle křtu vodou existuje křest touhy a krve. Křest touhy nastane v tom případě, že někdo touží být pokřtěn a není nikdo, kdo by ho pokřtil a on zemře. Křest krve nastane, když někdo touží být pokřtěn a prolije svou krev pro Krista aniž mohl být pokřtěn. Takové případy nastávaly v prvních dobách křesťanství za pronásledování. Mnozí nepokřtění položili život pro víru a pro Krista.

Rodiče si mají uvědomit, že pokřtěním dítěte berou na sebe velikou odpovědnost za jeho náboženskou výchovu. To platí i o kmotrech, kteří zastupují rodiče dítěte v případě, že tito zemřou. Nestačí tedy pouze to, že pošlou děti na výuku náboženství a více se o předávání víry nestarají. Dospělí přistupují ke křtu z vlastní vůle, žije-li žadatel o křest v manželství, řeší pak zpoplatnění sňatku ještě i před církví.

Podmínky a příprava pro přijetí svátosti křtu:

Křest dětí

 • alespoň jeden z rodičů dítěte musí být pokřtěný v církvi římskokatolické
 • věk dítěte:
  - 0 až 7 let: věku je křest možný na základě víry rodičů
  - nad 7 let: dítě by se mělo účastnit hodin náboženství, které ho připraví na křest
 • doklady:
  - vyplněný tiskopis "Křestní zápis" (k vyzvednutí ve farní kanceláři)
  - kopie rodného listu dítěte a oddacího listu rodičů
 • příprava
 • termín lze dohodnout s duchovním správcem:
  - telefonicky
  - přede mší svatou
  - po osobní návštěvě farního úřadu
  - datum křtu lze domluvit dle potřeby
  - kmotr dítěte musí být pokřtěný v církvi římskokatolické a měl by mít svátost biřmování
  - pokud je dítě z jiné farnosti než spravované ŘK Most, musí mít souhlas svého duchovního správce

Křest dospělých

 • doklady:
  - vyplněný tiskopis „Křestní zápis“ (k vyzvednutí ve farní kanceláři)
  - kopie rodného listu
 • příprava
  - příprava na křest dospělého probíhá individuálně, většinou trvá minimálně jeden rok, křtí se obvykle o Velikonocích
 • termín lze dohodnout s duchovním správcem:
  - telefonicky
  - přede mší svatou
  - po osobní návštěvě farního úřadu
  - kmotr musí být v církvi Římskokatolické a měl by mít svátost biřmování

19.6.2012 • Svátosti a svátostiny »