Období 1980 - 1990 a výstavba nového kostela sv. Václava

Po ukončení přesunu děkanského kostela během sedmdesátých let se vedle dokončení jeho stavby otevřela otázka jeho budoucího využití. I když podle původní smlouvy měl být kostel předán zpět do rukou církve k bohoslužebným účelům, politická reprezentace státu nebyla počátkem osmdesátých let ochotna tento stav akceptovat. Navrácení kostela církvi zpochybnil již ONV Most v r.1972: „…s ohledem na celkovou politickou situaci a eventuální možnost zvýšení religiozity v okrese po znovuotevření kostela, nebude nadále sloužit církevním účelům, ale bude využíván ke kulturní činnosti."

Dle vládního usnesení z roku 1981[2] bylo vlastnictví kostela převedeno na Severočeský kraj, jeho spravování bylo svěřeno Krajské správě památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, kostel měl sloužit ke kulturním účelům. Zároveň byla schválena výstavba náhradní modlitebny pro potřeby věřících z Mostu a okolí s povoleným investičním limitem dva miliony korun. Pro stavbu nového kostela byl vymezen prostor v zahradě budovy děkanství v Mostě – Zahražanech. V duchu státní ideologie tak měla nová stavba vzniknout na nenápadném, téměř skrytém místě. I samotná podoba kostela byla podřízena řadě předpisů. Chrám nesměl mít věž a na jeho exteriéru neměly být žádné výrazné náboženské symboly.

Autorem projektu kostela sv. Václava byl arch. Michal Sborwitz, interiér kostela se stal dílem akademického sochaře Bořivoje Raka. Stavba byla zahájena v roce 1983. Trojlodní stavba inspirovaná dispozicí raně křesťanské baziliky a románským tvaroslovím byla dokončena v r. 1989. 9. prosince byla novostavba slavnostně vysvěcena Mons. Josefem Kouklem, biskupem litoměřickým. Jednalo se o jedinou sakrální novostavbu v Čechách, která byla vybudována v normalizačním období.

Text: Jiří Bureš

17.6.2012 • Historie »